Kontraindikace a zásady bezpečné obsluhy

Editor: | 13 října 2020

Pulzní magnetoterapie je velmi bezpečná metoda léčby a rehabilitace. Přesto však existují určité kontraindikace této metody. Před aplikacemi je také nutné seznámit se se zásadami bezpečné obsluhy přístrojů a aplikátorů.

Kontraindikace

Přístroje a aplikátory pulzní magnetoterapie Biomag není dovoleno používat u níže uvedených kontraindikací. Při nerespektování kontraindikací může dojít k poškození zdraví pacienta i obsluhy!

Pokud si nejste jisti, jestli dobře rozumíte všem níže uvedeným kontraindikacím a zásadám bezpečné obsluhy, použijte tyto kontakty. Předejde tak možným potížím.

 • Těhotenství
 • Pacemaker (elektrokardiostimulátor)
 • Krvácivé stavy
 • Menstruační krvácení
 • Novotvary
 • Těžké septické stavy
 • Horečnaté stavy
 • Aktivní TBC
 • Mykotická onemocnění v místě aplikace
 • Záchvatová nervová onemocnění
 • Hyperfunkce štítné žlázy
 • Neznámé bolesti
 • Neurčená diagnóza
 • Rozpor s odborně určeným léčebným postupem
 • Přímé svícení do očí (platí při aplikaci polarizovaného světla)
 • U metabolických poruch, kde dochází k fotosenzibilizaci kůže a při užívání fotostimulačních přípravků (platí při aplikaci polarizovaného světla)
 • Zvláštní pozornost je při aplikaci třeba věnovat pacientům s hypotenzí (nebo sklony k ní) a hypertenzí
 • Při prvních několika aplikacích muže dojít k poklesu krevního tlaku s možnými negativními reakcemi
 • Při subjektivních obtížích je preventivně doporučeno přerušit aplikaci

Zásady bezpečné obsluhy

Přístroje pro pulzní magnetoterapii (PEMF) smějí obsluhovat dospělé osoby, které znají návod k obsluze k přístroji, způsob obsluhy a manipulaci se zařízením a respektují kontraindikace uvedené v návodu.

Přístroje pro pulzní magnetoterapii jsou určeny pouze pro použití poučenými osobami. Obsluha musí být poučena dodavatelem o způsobu obsluhy, údržby, kontrole přístroje a bezpečné obsluze. S přístrojem nesmí manipulovat děti a další nepovolané a nepoučené osoby!

 1. Přístroj je třeba uvést do provozu v souladu s informacemi poskytnutými v návodu. Před prvním použitím přístroje pro pulzní magnetoterapii se proto důkladné seznamte s návodem k obsluze!
 2. Respektujte kontraindikace, aktuální zdravotní stav a pokyny odborného lékaře. Zařízení nepoužívejte při potížích neznámého původu ani v rozporu s odborným léčebným postupem.
 3. Jakýkoli zásah do přístroje i aplikátoru je zakázán.
 4. Pro zamezení rizika úrazu elektrickým proudem musí být tento přístroj připojen k vyhovujícímu elektrickému rozvodu. Nemáte-li jistotu, nechte provést kontrolu revizním technikem.
 5. Nepoužívejte přístroj ani aplikátory v případě jejich poškození.
 6. Aplikátor nevytahujte z konektoru přístroje, je-li spuštěn aplikační program. Vždy nejprve program ukončete nebo vyčkejte ukončení aplikace.
 7. Nezapojujte do konektoru na přístroji cokoli jiného než originální aplikátory. VÝSTRAHA – při použití aplikátoru s polarizovaným světlem a provozu polarizovaného světla se NEDÍVEJTE do blikajících diod!
 8. Netahejte za přívodní kabel aplikátoru ani přístroje.
 9. Přenosná a mobilní vysokofrekvenční sdělovací zařízení mohou mít vliv na přístroje. Ve vzdálenosti 3,3 m by nemělo být provozováno žádné bezdrátové zařízení komunikační techniky, mohlo by ovlivnit provoz přístroje.
 10. VÝSTRAHA – Zařízení může vyvolat rádiové rušení nebo muže přerušit provoz blízkého přístroje, který je umístěný vedle nebo v bloku s jinými přístroje. Může být nutné přijmout opatření ke zmírnění tohoto působení, jako jsou přeorientování nebo přemístění přístroje. Aplikátory mohou během aplikace poškodit přístroje v bezprostřední blízkosti, jako jsou náramkové hodinky, magnetické nosiče (diskety, kazety, počítače, kreditní karty) a podobně. Vzdálenost 1 m od aplikátoru je již bezpečná.
 11. Přístroj nesmí být namáčen, omýván vodou a používán v mokrém nebo vlhkém prostředí (při koupeli, sanování a podobně). Ani v ostatních případech nevystavujte přístroj či aplikátory účinkům vlhkosti.
 12. Chraňte přístroj i aplikátory před pádem a poškozením, zvýšenou pozornost věnujte konektorům přístroje i aplikátorům. Neumísťujte, přistroj do blízkosti zdrojů tepla.
 13. Při terapeutických aplikacích přístrojů a aplikátorů respektujte právní normy jednotlivých zemí.
 14. Výrobce neodpovídá za nesprávné používání zařízení.
 15. Pokud je přístroj vybaven režimem EASY (programy do 81 Hz) je při splnění bodu 1 a 2 a při dodržení uvedených zásad obsluhy určen pro individuální prevenci a rehabilitaci.
 16. Pokud je přístroj vybaven režimem CLINIC (programy do 162 Hz) je určen poskytovatelům zdravotní péče.
 17. Při výběru programu se řídíme zásadou, že nejprve je vhodné tlumit akutní bolesti následně vybíráme program podle druhu potíží, na které jsou aplikace určeny. Při dlouhodobých nebo sdružených potížích je vhodné použít univerzální program.
 18. Při nastavování parametru u nastavitelného programu se řiďte tabulkou účinků pulzní magnetoterapie.
 19. Léčba by neměla být prováděná po 21. hodině – mohou se dostavit poruchy spánku.
 20. Nepřikládejte příložnou část (aplikátor) na porušenou pokožku (odřenina, proleženina, režná rána a podobně). Vždy při aplikaci používejte ochrannou vrstvu, například jednorázovou papírovou podložku. V případě používání přístroje včetně příložných částí (aplikátoru) více pacienty je nutná dezinfekce aplikátoru před každým použitím dalším pacientem. Postup dezinfekce a čištění je uveden v návodě k přístroji.
 21. VAROVÁNÍ – Neomotávejte okolo krku přívodní sítový kabel k přístroji ani kabely od aplikátoru – hrozí nebezpeční uškrcení.
 22. VÝSTRAHA – Modifikace tohoto zařízení jsou zakázány.
 23. VÝSTRAHA – U přístroje s instalovanou lithiovou baterií (akumulátor) je třeba pravidelně 1x za měsíc zkontrolovat funkčnost baterie.
 24. VÝSTRAHA – při manipulaci a přenášení neuchopujte přístroj za displej. K ovládání dotykového displeje používejte pouze mírný tlak, nejlépe obrácený hrot tužky.

Přístroje Biomag® jsou standardně certifikovány pro trh Evropské Unie a vybrané modely jsou nadstandardně certifikovány v rámci IEC – CB Certificate, kterým se řídí používání přístrojů v jiných státech mimo Evropskou Unii. V těchto státech je třeba se také řídit platnou legislativou příslušného státu.

Přístroje pro pulzní magnetoterapii značky Biomag jsou certifikovány jako zdravotnický prostředek třídy IIa.  Výše uvedené zásady bezpečné obsluhy jsou platné pro přístroje a pulzní magnetoterapii značky Biomag a pro aplikace polarizovaného světla v přístrojích Biomag. Bezpečnost a účinnost přístrojů Biomag je pro nás velmi důležitá.

Informace pro poskytovatele zdravotní péče

Přístroje Biomag® vyžadují zvláštní předběžné opatření týkající se EMC a musí být zprovozněny v souladu s informacemi o EMC, jež jsou uvedeny v návodě.