Český výrobce 3D magnetoterapie, více než 30 let.
Vyzkoušet zdarma

Obchodní podmínky – Karel Hrnčíř

Chomutice č. p. 81,  507 53

provozovna Jičín 506 01, Průmyslová 1270,  IČ  18848125,

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové zapsán v oddíle A, vložka 11764 dále jen „prodávající“

e-mail: [email protected]

www: https://www.biomag.cz

telefon: +420 493 691 730

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, INFORMACE

 • Prodávající, výrobce a distributor zdravotnických prostředků magnetoterapeutických zařízení Biomag®, uzavírá obchodní spolupráci formou osobní návštěvy nebo prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace.
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího, upravují v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“).
 • Obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2018, jejich znění může prodávající měnit nebo doplňovat, každá taková změna nebo doplnění je platné ode dne umístění úplného znění obchodních podmínek firmy Karel Hrnčíř – BIOMAG na webové stránce www.biomag.cz. Práva a povinnosti vzniklá z obchodních vztahů před účinností těchto obchodních podmínek nebo každé jejich změny nebo doplnění se řídí předchozími obchodními podmínkami.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba kupujícího není spotřebitelem ve smyslu ustanovení OZ.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Při uzavírání kupní smlouvy je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby jeho operátora.
 • Kupující je oprávněn využít práva na odstoupení od smlouvy za podmínek, ve lhůtách a postupem uvedeným níže v těchto obchodních podmínkách.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Kupní smlouvu strany uzavírají písemně na základě nabídky prodávajícího nebo poptávky kupujícího.
 • Nabídce (poptávce) zboží a uzavření kupní smlouvy, nedošlo-li k jiné dohodě, může předcházet smluvní vztah smlouvy o nájmu movité věci uzavřené za účelem vyzkoušení zboží.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se, že náklady spojené s dodáním zboží jsou zahrnuty v kupní ceně.
 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od dodání zboží, nedrží-li kupující zboží již na základě dříve uzavřené smlouvě o nájmu movité věci.
 • Při bezhotovostní úhradě kupní ceny je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající doručí kupujícímu poštou nebo společně se zbožím.
 • Za doručení zboží na dobírku prostřednictvím “Balíku do Ruky České pošty” účtujeme poštovné a balné dle aktuálního ceníku České pošty.
 • Akce: ,,Navíc můžete získat výroční zákaznický bonus, skvělý praktický BIOMAG LightFit Duo” je podmíněná koupí sady Biomag Lumina 3D-e FSe.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní v den uzavření kupní smlouvy, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 • V případě, že kupující zboží již drží podle předchozí smlouvy o nájmu movité věci, považuje se za den převzetí zboží kupujícím, první den následující po dni, v kterém uplynula doba nájmu.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím ve smlouvě, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení, certifikáty, doručuje prodávající kupujícímu současně se zbožím, je-li kupní cena splatná při převzetí zboží, jinak nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží kupujícím.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky.
 • Od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu odstoupit nelze.
 • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá prokazatelným způsobem ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář (příloha č. 2) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: Jičín, Průmyslová 1270, PSČ 506 01, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: [email protected].
 • Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající kupní ceně a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od obdržení vráceného zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
 • Náklady vrácení zboží nese kupující, nelze tedy vracet zboží na dobírku.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží (škody) a započíst jej na vrácenou kupní cenu.
 • Kupující je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit i v době před převzetím zboží.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy před převzetím zboží, ale v době, kdy bylo prokazatelně prodávajícím kupujícímu odesláno, platí podmínky jako by k odstoupení došlo po převzetí zboží.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMAČNÍ ŘÁD

Jakost při převzetí

 • Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Zákonná práva z vad

 • Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 • V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  bezplatné odstranění vady opravou;
  přiměřenou slevu z kupní ceny;
  nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 • Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Obecně

 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání / doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 • Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených prostředků.
 • V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Práva z vadného plnění a reklamace uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Jičín, Průmyslová 1270, PSČ 506 01, či na adrese elektronické pošty prodávajícího: [email protected] uvedené na webových stránkách www.biomag.cz.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen Nařízení) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
 • Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, pokud s tím dříve vyslovil souhlas, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

V rámci Nařízení poskytujeme kupujícím tyto základní informace o zpracování osobních údajů:

 • Prodávající je při prodeji či poskytování jiných služeb správcem osobních údajů. Zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém mu byly poskytnuty na základě těchto podmínek, a to výhradně pro účely uzavření kupní smlouvy nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto podmínkách, poskytované prodávajícím. Jedná se o osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, případně také e-mail a telefon a další osobní údaje, pakliže jsou pro poskytnutí dané služby nezbytné. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavíraná mezi prodávajícím a osobou tyto údaje poskytující. V dílčích případech je titulem pro zpracování osobních údajů jejich nezbytnost pro účely oprávněných zájmů prodávajícího (např. pro reklamační účely).
 • Osobní údaje jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména Nařízení.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže prodávající uzavřít s kupujícím kupní smlouvu, v souvislosti s níž je poskytnutí osobních údajů v těchto podmínkách vyžadováno.
 • Prodávající je oprávněn uchovávat osobní údaje poskytnuté mu na základě těchto podmínek, po dobu po níž může kupující nebo třetí strana uplatnit jakákoli práva související s uzavřenou kupní smlouvou nebo jinou službou, v souvislosti s níž k poskytnutí osobních údajů došlo, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Předání osobních údajů třetím stranám

 • Veškeré osobní údaje předané prodávajícímu na základě těchto podmínek je prodávající oprávněn předat za zákonem stanovených podmínek výhradně subjektům a orgánům oprávněným k přístupu k těmto údajům podle zvláštních právních předpisů.

Záruky zabezpečení osobních údajů

 • Osobní údaje předané prodávajícímu na základě těchto podmínek budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.
 • Prodávající poskytuje zejména tyto záruky pro zabezpečení zpracovávaných osobních údajů při plnění těchto obchodních podmínek:
  a) opatření sloužící k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů při manuálním zpracování v tom smyslu, že zpracování osobních údajů je realizováno pouze poučenými osobami;
  b) existují záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;
  c) je zabráněno neoprávněnému přístupu k datovým nosičům nesoucím osobní údaje;
  d) jsou zpracovány postupy sloužící k ochraně osobních údajů;
  e) prodávající pravidelně monitoruje a kontroluje procesy zpracování osobních údajů, pravidelně školí zaměstnance v metodách, postupech a v bezpečnosti;
  f) s osobními údaji je nakládáno jako s důvěrnými informacemi.

Poskytování informací o zpracování osobních údajů

 • Subjekt údajů má za určitých podmínek, stanovených Nařízením, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování; právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Jakým způsobem může subjekt údajů tato práva uplatnit a další důležité informace, zejména o Pověřenci prodávajícího pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách prodávajícího Karel Hrnčíř – BIOMAG, www.biomag.cz.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem a to i tehdy, je-li kupující zahraniční osobou.
 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy (příloha č. 1) a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (příloha č. 2).
 • V případě, že navštívíte stránky www. biomag.cz, kde jsou uvedeny veškeré informace o našich výrobcích a budete jejich prostřednictvím poskytovat jakékoli osobní údaje, je s těmito daty nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na stránkách www.biomag.cz .

Správcem stránek www.biomag.cz je Biomag Medical s.r.o., který je smluvním partnerem firmy Karel Hrnčíř – BIOMAG v rámci správy osobních údajů v souladu s platnou legislativou.

V Jičíně dne 30. 10. 2018
Karel Hrnčíř – BIOMAG

Obchodní podmínky ke stažení zde.

Příloha č. 1

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

 • Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
 • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží nebo kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat obchodní firmu:

Karel Hrnčíř – BIOMAG
Chomutice č. p. 81,507 53
provozovna Jičín 506 01, Průmyslová 1270, IČ:18848125,
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové zapsán v oddíle A, vložka 11764
e-mail: [email protected]
www: https://www.biomag.cz
telefon: +420 493 691 730

 • Formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Na naší webové stránce https://www.biomag.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal /a/ zpět, podle toho co nastane dříve, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.
 • Převzetí zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Jičín, Průmyslová 1270, PSČ 506 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 • Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Příloha č. 2

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Vzorový formulář ke stažení zde.

Karel Hrnčíř, – BIOMAG

Chomutice č. p. 81, 507 53

provozovna Jičín 506 01, Průmyslová 1270, IČ  18848125,

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové zapsán v oddíle A, vložka 11764

e-mail:[email protected] 

www: https://www.biomag.cz  

Datum odstoupení:  …………………………….

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto, níže uvedeného zboží:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
(uveďte stručný popis zboží, nejlépe popis odpovídající kupní smlouvě)

Datum doručení zboží:  ……………………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele:  ……………………………………….

Adresa spotřebitele:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Podpis spotřebitele:

……………………………………………………………………………………………
(pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

Kontaktujte nás zde.:

Vyzkoušení zdarma
Jak a kde koupit?
Možnost pronájmu
Obecný dotaz

Rezervace bezplatné aplikace 3D magnetoterapie

Zákazník CS

Ozveme se Vám nejdéle následující pracovní den

Jana Kovářová

Jana Kovářová péče o zákazníky

Tento web je chráněn službou Google reCAPTCHA.
Podmínky službyZásady ochrany osobních údajů.

Proč právě Biomag?

Vysoký výkon a maximální účinnost
Vysoký výkon a účinnost léčebných efektů.
Pomáhá k lepšímu zdraví. Již ve 40 zemích světa
Pomáhá k lepšímu zdraví.
Již ve 40 zemích světa.
Pomáháme již 30 let
30 let zkušeností v oboru, český produkt.
100 000 + spokojených zákazníků
Více než 100 000 spokojených zákazníků.
Jana Kovářová

Jana Kovářová péče o zákazníky

Jak vyzkoušení probíhá?

 • Jednoduše si zarezervujte bezplatnou aplikaci pomocí tohoto formuláře
 • Vybraný specialista Vám zavolá na zadaný telefon
 • Domluvíte si termín a adresu bezplatné aplikace
 • Proberete případné podrobnosti i Vaše dotazy
 • Během bezplatné aplikace se dozvíte všechny vlastnosti a výhody 3D magnetoterapie Biomag
 • Pohodlně podpoříte své zdraví

Certifikace a loga

Členství a podpora

Platby a dopravy

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.