Obchodní podmínky – Biomag Medical s.r.o.

pro uzavírání smluv distančním způsobem, zejména pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím telefonu

Biomag Medical s.r.o.
sídlo Průmyslová 1270, Jičín 506 01
IČ 06480853,
v obch. rejstříku vedeném KS v Hradci Králové zapsán v odd. C, vložka 40325
dále jen „prodávající

e-mail: biomag@biomag.cz
www : https://www.biomag.cz, https://www.biomag-medical.com
telefon: 775 247 550

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, INFORMACE

 • Prodávající, mj. jako výrobce a distributor pulsních magnetoterapeutických léčebných zařízení, provozuje „kamenný obchod“ v Jičíně a obchody sjednává i prostřednictvím telefonických hovorů. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího, upravují v souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím telefonu.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.května 2018, jejich znění může prodávající měnit nebo doplňovat, každá takové změna nebo doplnění je platné ode dne umístění úplného znění obchodních podmínek na webové stránce. Práva a povinnosti vzniklá z obchodních vztahů před účinností těchto obchodních podmínek nebo každé jejich změny nebo doplnění se řídí předchozími obchodními podmínkami.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba kupujícího není spotřebitelem ve smyslu ust. NOZ.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Při uzavírání obchodu prostřednictvím telefonu, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, resp. správně a pravdivě odpovídat na otázky kladené mu telefonicky prodávajícím.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku, konkrétně telefonu, při uzavírání kupní smlouvy.
 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby jeho operátora.
 • Kupující je oprávněn využít práva na odstoupení od smlouvy za podmínek, ve lhůtách a postupem uvedeným níže v těchto obchodních podmínkách.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupní smlouvu strany uzavírají telefonicky, monitorovaným hovorem, na základě nabídky učiněné prodávajícím nebo poptávky učiněné kupujícím. V obou případech osoba jednající za prodávajícího, jeho jménem, činí kvalifikované dotazy a nabídky tvořící obsah smlouvy.
 • Nabídce (poptávce) zboží a uzavření kupní smlouvy, může předcházet smluvní vztah výpůjčky, uzavřený na dobu 14 dnů, nedošlo-li k jiné dohodě, uzavřený za účelem vyzkoušení zboží.
 • Obsahem monitorovaného telefonického hovoru jsou i sdělení před uzavřením smlouvy podle ust. § 1811 odst. 2 a ust. § 1820 odst. 1 NOZ.
 • Prodávající je povinen přepis obsahu tel. hovoru, jako záznam o vzniku smlouvy a jejím obsahu doručit kupujícímu.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací, tedy výslovným souhlasným projevem kupujícího k telefonicky sdělenému návrhu kupní smlouvy.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se, že náklady spojené s dodáním zboží jsou zahrnuty v kupní ceně.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • Při bezhotovostní úhradě kupní ceny je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Při bezhotovostní úhradě kupní ceny bude objednané zboží kupujícímu dodáno po zaplacení kupní ceny, nedrží-li kupující zboží již na základě dříve uzavřené smlouvě o výpůjčce.
 • Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a doručí ji kupujícímu společně se zbožím (viz čl. 3. Dodání zboží).
 • Za doručení zboží na dobírku prostřednictvím “Balíku do Ruky České pošty” účtujeme poštovné a balné dle aktuálního ceníku České pošty. Při nákupu nad 10.000,- Kč  je poštovné zdarma.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud se s kupujícím nedohodl jinak. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
 • V případě, že kupující zboží již drží podle předchozí smlouvy o výpůjčce, považuje se za den převzetí zboží kupujícím, první den následující po dni, v kterém uplynula doba výpůjčky.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím ve smlouvě, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení, certifikáty, doručuje prodávající kupujícímu současně se zbožím, je-li kupní cena splatná při převzetí zboží, jinak nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky.
 • Od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu odstoupit nelze.
 • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: Jičín, Průmyslová 1270, PSČ 506 01, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: biomag@biomag.cz
 • Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající kupní ceně a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
 • Náklady vrácení zboží nese kupující, nelze tedy vracet zboží na dobírku.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží (škody) a započíst jej na vracenou kupní cenu.
 • Kupující je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit i v době před převzetím zboží. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy před převzetím zboží, ale v době, kdy bylo prokazatelně prodávajícím kupujícímu odesláno, platí podmínky jako by k odstoupení došlo po převzetí zboží.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. OCHRANA  OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, pokud s tím dříve vyslovil souhlas, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem a to i tehdy, je-li kupující zahraniční osobou.
 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Při řešení reklamací se postupuje podle Reklamačního řádu firmy Biomag Medical s.r.o.(ke stažení).
 • Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V Jičíně dne 25. května 2018

Biomag Medical s.r.o.

Obchodní podmínky ke stažení zde.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy 
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. 
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po 
dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží nebo kdy Vy nebo 
Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží. 
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat obch. firmu:

Biomag Medical s.r.o.
sídlo Průmyslová 1270 , Jičín 506 01
IČ 06480853,
v obch. rejstříku vedeném KS v Hradci Králové zapsán v odd. C, vložka 40325
e-mail: biomag@biomag.cz 
www : https://www.biomag.cz, www.biomag-medical.com
telefon: +420 775 247 550

Formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Na naší webové stránce https://www.biomag.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.“.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy 
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne  obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li , že jste zboží odeslal /a/ zpět, podle toho co nastane dříve, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.
2.2 

a) Převzetí zboží 
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Jičín, Průmyslová 1270, PSČ 506 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“. 
b) Náklady spojené s vrácením zboží 
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží 
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.