Český výrobce 3D magnetoterapie, více než 30 let.
Vyzkoušet zdarma

Obchodní podmínky – Biomag Medical s.r.o.

pro uzavírání smluv distančním způsobem, zejména pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím telefonu

Biomag Medical s.r.o.
sídlo Průmyslová 1270, Jičín 506 01
IČ 06480853,
v obch. rejstříku vedeném KS v Hradci Králové zapsán v odd. C, vložka 40325
dále jen „prodávající

e-mail: [email protected]
www : https://www.biomag.cz, https://www.biomag.cz/en
telefon: 775 247 550

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, INFORMACE

 • Prodávající, mj. jako výrobce a distributor pulsních magnetoterapeutických léčebných zařízení, provozuje „kamenný obchod“ v Jičíně a obchody sjednává i prostřednictvím telefonických hovorů. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího, upravují v souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím telefonu.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.května 2018, jejich znění může prodávající měnit nebo doplňovat, každá takové změna nebo doplnění je platné ode dne umístění úplného znění obchodních podmínek na webové stránce. Práva a povinnosti vzniklá z obchodních vztahů před účinností těchto obchodních podmínek nebo každé jejich změny nebo doplnění se řídí předchozími obchodními podmínkami.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba kupujícího není spotřebitelem ve smyslu ust. NOZ.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Při uzavírání obchodu prostřednictvím telefonu, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, resp. správně a pravdivě odpovídat na otázky kladené mu telefonicky prodávajícím.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku, konkrétně telefonu, při uzavírání kupní smlouvy.
 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby jeho operátora.
 • Kupující je oprávněn využít práva na odstoupení od smlouvy za podmínek, ve lhůtách a postupem uvedeným níže v těchto obchodních podmínkách.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupní smlouvu strany uzavírají telefonicky, monitorovaným hovorem, na základě nabídky učiněné prodávajícím nebo poptávky učiněné kupujícím. V obou případech osoba jednající za prodávajícího, jeho jménem, činí kvalifikované dotazy a nabídky tvořící obsah smlouvy.
 • Nabídce (poptávce) zboží a uzavření kupní smlouvy, může předcházet smluvní vztah výpůjčky, uzavřený na dobu 14 dnů, nedošlo-li k jiné dohodě, uzavřený za účelem vyzkoušení zboží.
 • Obsahem monitorovaného telefonického hovoru jsou i sdělení před uzavřením smlouvy podle ust. § 1811 odst. 2 a ust. § 1820 odst. 1 NOZ.
 • Prodávající je povinen přepis obsahu tel. hovoru, jako záznam o vzniku smlouvy a jejím obsahu doručit kupujícímu.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací, tedy výslovným souhlasným projevem kupujícího k telefonicky sdělenému návrhu kupní smlouvy.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se, že náklady spojené s dodáním zboží jsou zahrnuty v kupní ceně.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • Při bezhotovostní úhradě kupní ceny je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Při bezhotovostní úhradě kupní ceny bude objednané zboží kupujícímu dodáno po zaplacení kupní ceny, nedrží-li kupující zboží již na základě dříve uzavřené smlouvě o výpůjčce.
 • Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a doručí ji kupujícímu společně se zbožím (viz čl. 3. Dodání zboží).
 • Za doručení zboží na dobírku prostřednictvím “Balíku do Ruky České pošty” účtujeme poštovné a balné dle aktuálního ceníku České pošty. Při nákupu nad 10.000,- Kč  je poštovné zdarma.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud se s kupujícím nedohodl jinak. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
 • V případě, že kupující zboží již drží podle předchozí smlouvy o výpůjčce, považuje se za den převzetí zboží kupujícím, první den následující po dni, v kterém uplynula doba výpůjčky.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím ve smlouvě, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení, certifikáty, doručuje prodávající kupujícímu současně se zbožím, je-li kupní cena splatná při převzetí zboží, jinak nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky.
 • Od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu odstoupit nelze.
 • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: Jičín, Průmyslová 1270, PSČ 506 01, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: [email protected]
 • Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající kupní ceně a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
 • Náklady vrácení zboží nese kupující, nelze tedy vracet zboží na dobírku.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží (škody) a započíst jej na vracenou kupní cenu.
 • Kupující je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit i v době před převzetím zboží. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy před převzetím zboží, ale v době, kdy bylo prokazatelně prodávajícím kupujícímu odesláno, platí podmínky jako by k odstoupení došlo po převzetí zboží.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. OCHRANA  OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, pokud s tím dříve vyslovil souhlas, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem a to i tehdy, je-li kupující zahraniční osobou.
 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Při řešení reklamací se postupuje podle Reklamačního řádu firmy Biomag Medical s.r.o.(ke stažení).
 • Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V Jičíně dne 25. května 2018

Biomag Medical s.r.o.

Obchodní podmínky ke stažení zde.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy – Biomag Medical s.r.o.

1. Právo odstoupit od smlouvy 
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. 
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po 
dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží nebo kdy Vy nebo 
Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží. 
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat obch. firmu:

Biomag Medical s.r.o.
sídlo Průmyslová 1270 , Jičín 506 01
IČ 06480853,
v obch. rejstříku vedeném KS v Hradci Králové zapsán v odd. C, vložka 40325
e-mail: [email protected] 
www : https://www.biomag.cz, www.biomag-medical.com
telefon: +420 775 247 550

Formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Na naší webové stránce https://www.biomag.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.“.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy 
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne  obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li , že jste zboží odeslal /a/ zpět, podle toho co nastane dříve, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.
2.2 

a) Převzetí zboží 
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Jičín, Průmyslová 1270, PSČ 506 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“. 
b) Náklady spojené s vrácením zboží 
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy – Biomag Medical s.r.o.

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Reklamační řád Biomag Medical s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

 1. Účelem Reklamačního řádu je stanovit základní zásady a principy, náležitosti, podmínky a postupy prodávajícího a kupujícího, fyzické nebo právnické osoby, při řešení reklamací podaných kupujícím. Vztahuje-li se na některé zboží záruka za jakost, lze reklamaci uplatnit jen v záruční době.
 2. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na zdravotnické prostředky a ostatní zboží (dále jen „zboží“ nebo „věc“), u něhož jsou kupujícím uplatňována práva z titulu odpovědnosti za jakost při převzetí (§ 2161 OZ)  nebo uplatňována práva z titulu záruky za jakost v záruční době (§ 2113 OZ) (dále jen „reklamace“).
 3. Zákazníkem je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

II. Odpovědnost Prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady (jakost při převzetí – § 2161 obč. zák.).
 2. Zejména Prodávající odpovídá za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  • splňuje jakostní předpoklady, tj. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodávajícím nebo výrobcem prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • je věc v odpovídajícím množství,
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Jde-li o zboží, na které se vztahuje záruka prodávajícího za jakost zboží, odpovídá prodávající za to, že zboží bude po dobu záruky způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
 4. Ke zboží je přikládán doklad o prodeji zboží (daňový doklad), který slouží k uplatnění reklamace.

III. Práva z odpovědnosti za vady zboží

A.  Odpovědnost za jakost při převzetí

 1. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 2. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Z uvedeného důvodu Kupující zboží prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 5. Při osobním odběru zboží Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 6. Reklamované zboží může Kupující-spotřebitel zaslat přepravní službou na adresu Biomag Medical s.r.o., Průmyslová 1270, 506 1 Jičín nebo ji může uplatnit osobně na provozovně Prodávajícího (Biomag Medical s.r.o., Průmyslová 1270, 506 1 Jičín – od 7.00– do  15.00 hod.).
 7. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. K zásilce, kromě reklamovaného zboží (včetně kompletního příslušenství), přiloží Kupující kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované vady a své kontaktní údaje, včetně tel. čísla případně e-mailové adresy.
 8. Kupující doloží originál dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list od jiného prodejce (pokud prodávajícím byl jiný podnikatelský subjekt, než Prodávající Biomag Medical s.r.o.).
 9. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy vada nebo poškození vzniklo:
  • mechanickým poškozením zboží
  • prokazatelně nedovolenými zásahy do věci, živelnou událostí, nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je věc plombami opatřena,
  • prokazatelně nesprávným užíváním,
  • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu,
  • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 10. Odpovědnost Prodávajícího za vady věci se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.
 11. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy za odběr placeného Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen dárek vrátit v původním stavu, s přihlédnutím k míře obvyklého opotřebení, Prodávajícímu.

B.  Odpovědnost ze Záruky za jakost

 1. Záruka za jakost je dobrovolným prohlášením prodávajícího ohledně jakosti prodávaného zboží.
 2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po dobu záruky způsobilá pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost je zvláštním režimem odpovědnosti prodávajícího nezávislé na zákonné odpovědnosti. Práva kupujícího ze záruky jsou nezávislá na jeho zákonných právech.
 3. Poskytnutím záruky za jakost vzniká kupujícímu nezávisle na zavinění prodávajícího nárok na plnění, jehož dluh a rozsah se řídí obsahem poskytnuté záruky. Rozhodující pro obsah záruky je prohlášení o záruce poskytnuté prodávajícím.
 4. Na uplatnění práva ze záruky za jakost se ustanovení tohoto reklamního řádu o odpovědnosti za jakost při převzetí (reklamace) a vyřízení reklamace použijí přiměřeně (obdobně).
 5. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, na které se vztahuje záruka prodávajícího za jakost, v záruční době.
 6. Záruční doba začíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

IV.  Práva kupujícího z vadného plnění

 1. V případě, že zboží nemá v době převzetí a po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží jakost dle ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., má kupující práva upravená v ust § 2169 zákona č. 89/20123 Sb., tedy:
  • nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti;
  • není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 2. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad,na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V. Vyřízení reklamace

 1. Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po marném uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.
 2. Kupující-spotřebitel se může o postupu  reklamace informovat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince 493 538 730.
 3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
 4. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. K zásilce, kromě reklamovaného zboží (včetně kompletního příslušenství), přiloží Kupující kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované vady a své kontaktní údaje, včetně tel. čísla případně e-mailové adresy. V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 5. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při uplatnění reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem nebo přepravní službou.

VI. Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

 1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
 2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy došlo k vyřízení reklamace, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění zboží ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.
 4. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01. 04. 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

V Jičíně dne 10. 04. 2016

Petr Hrnčíř, Biomag Medical s.r.o.

Kontaktujte nás zde.:

Vyzkoušení zdarma
Jak a kde koupit?
Možnost pronájmu
Obecný dotaz

Rezervace bezplatné aplikace 3D magnetoterapie

Zákazník CS

Ozveme se Vám nejdéle následující pracovní den

Jana Kovářová

Jana Kovářová péče o zákazníky

Tento web je chráněn službou Google reCAPTCHA.
Podmínky službyZásady ochrany osobních údajů.

Proč právě Biomag?

Vysoký výkon a maximální účinnost
Vysoký výkon a účinnost léčebných efektů.
Pomáhá k lepšímu zdraví. Již ve 40 zemích světa
Pomáhá k lepšímu zdraví.
Již ve 40 zemích světa.
Pomáháme již 30 let
30 let zkušeností v oboru, český produkt.
100 000 + spokojených zákazníků
Více než 100 000 spokojených zákazníků.
Jana Kovářová

Jana Kovářová péče o zákazníky

Jak vyzkoušení probíhá?

 • Jednoduše si zarezervujte bezplatnou aplikaci pomocí tohoto formuláře
 • Vybraný specialista Vám zavolá na zadaný telefon
 • Domluvíte si termín a adresu bezplatné aplikace
 • Proberete případné podrobnosti i Vaše dotazy
 • Během bezplatné aplikace se dozvíte všechny vlastnosti a výhody 3D magnetoterapie Biomag
 • Pohodlně podpoříte své zdraví

Certifikace a loga

Členství a podpora

Platby a dopravy

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.